News & Blog

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

News & Blog

🚩29 เมษายน 2567 เวลา 09.10 น. ณ ห้องอบรม 303 ชั้น 3 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดฝึกอบรมในหลักสูตร“การกัดกร่อนและการทดสอบการกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุอาหารโดยเทคนิคเคมีไฟฟ้า” (Corrosion and Corrosion testing of food cans by electrochemical techniques) ซึ่งดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 12 คน

▶️วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกัดกร่อนของประป๋องบรรจุอาหารและเทคนิคการตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าแบบต่างๆ เช่น การวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของโลหะ การวัดอัตราการกัดกร่อนแบบของ Tofel, Potentiostatic Technique, Potentiodynamic Technique, Ecorr vs Time และ Electrochemical Impedance spectroscopy.

🔸วิทยากรสำหรับฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้แก่ นายนพรัต กาญจนประยุธ คุณนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล คุณทศพล คงกระพันธ์ คุณอดิศร ระดิ่งหิน และคุณวรรณภา อิสสอาด
****************************************************************************

📌สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่
📧 customers@tfii.kmutnb.ac.th
Tel. 062 509 7983