News & Blog

ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Developing Engineering Skills for Biomedical Engineering Students) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษาทางด้านวิศวกรรม

News & Blog

🚀สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับอนุมัติจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในโครงการพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Developing Engineering Skills for Biomedical Engineering Students) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษาทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ งานตะไบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และงานบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 16 วัน โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 86 คน จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย👇

✔️เรื่อง “การฝึกทักษะฝีมือด้านงานตะไบ” (Filing Skills) ดำเนินการฝึกอบรมโดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
✔️เรื่อง “การฝึกทักษะฝีมือด้านงานเชื่อม” (Welding Skills) ดำเนินการฝึกอบรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม
✔️เรื่อง “การฝึกทักษะฝีมือด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร” (Interior Electrical Installation) ดำเนินการฝึกอบรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน
✔️เรื่อง “การฝึกทักษะฝีมือด้านงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน” (Basic Electronic Circuit Assembly) ดำเนินการฝึกอบรมโดยฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
▶️โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ รวมทั้งเทคนิคพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม การฝึกทักษะฝีมือเบื้องต้นนับเป็นก้าวแรกของทุกสายอาชีพในงานด้านอุตสาหกรรมให้สามารถต่อยอดการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
*****************************************************************
📌สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่
📧 customers@tfii.kmutnb.ac.th
Tel. 062 509 7983