ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ ปามึก
อีเมลล์: somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายสุวัจน์ สิกบุตร
อีเมลล์ : suwat.s@tfii.kmutnb.ac.th