งานบริการทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบ

Item Description Price (Baht) / Piece
Preparing Testing
1 ทดสอบแรงดึง Tensile Test 500 500
2 ทดสอบการดัดงอ Bend Test 400 400
3 ทดสอบความต้านทานแรงกระแทก
Chapy Impact Test /Testing Temperature;
Room Temperature
Below room temperature
0  to -19 (°C)
-20  to -54 (°C)
-55  to -180 (°C)
 

600
600
600
600
600

 

500
500
600
700
1,200

4 ทดสอบความแข็ง  Hardness Test ;
HB,HV,HRC
Macro hardness
Micro hardness
 

500
500
500

 

500 (3-5/point)
500 (70/point)
500 (80/point)

5 ทดสอบโครงสร้างจุลภาค Micro Structure ;
Carbon steel, Low alloy steel
High alloy steel ,Nonferrous
(Additional picture 60/each)
600
800
600
700
6 ทดสอบโครงสร้างมหาภาค  Macro Test ;
Welded carbon steel, Low alloy
Welded high alloy steel
Forging parts
500
500
500
500
500
500
7 ทดสอบส่วนผสมทางเคมี  Chemical Composition
(Emission spectrometer) Steel and Nonferrous)
500 1,200
8 ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (Radiographic Testing)
(X-ray : Digital image solution)
*1,000

งานบริการด้านให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารรับรองระบบคุณภาพทางด้านงานเชื่อม

1.  การเตรียมเอกสารรายละเอียดเฉพาะทางด้านงานเชื่อม(WPS)                              1500/WPS

2.  การเตรียมเอกสารทางด้านงานเชื่อม ( WPS & PQR )                                            4000/PQR

3. การทดสอบระดับความสามารถช่างเชื่อม (WQT)                                                      3000/Position

การออกแบบและสร้างชิ้นงานมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

– ผลงานการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตาและชิ้นงานที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว  เลขที่อนุสิทธิบัตร 13451

– ผลงานการประดิษฐ์ ชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  เลขที่อนุสิทธิบัตร 10280

– ผลงานการประดิษฐ์  แผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม เลขที่อนุสิทธิบัตร 12766

– ผลงานการประดิษฐ์ แผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็ก  เลขที่อนุสิทธิบัตร  12767

b01
b02
b03
b04