หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

P1045596

นายเอกชัย กลิ่นบำรุง
วิศวกรไฟฟ้า
อีเมลล์: akachai.k@tfii.kmutnb.ac.th

 

วิศวกร

P1045605

นายทรงพล   แดงเสริมศิริ
อีเมลล์: songphon.d@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045586

นายศุภทิน   ลีปรีชานนท์
อีเมลล์: supatin.l@tfii.kmutnb.ac.th