หัวหน้าฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

P1045481

นายเจริญ   ยงเสมอ
วิศวกร
อีเมลล์: charoen.y@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกรเครื่องกล

P1045419

นายอภิบาล   ไชยทิพย์
อีเมลล์: apibarn.c@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045465

นายทวีวัฒน์ อาจหาญ
อีเมลล์: thaweewat.a@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิจัย

P1055804

ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ
อีเมลล์: sainakarin@hotmail.com