ราคา 4,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– ประวัติความเป็นมาและการใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
– ข้อดีและข้อเสียของ PLC
– โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC
– การแบ่งขนาดของ PLC ระบบตัวเลข และวงจรตรรกะ
– การประมวลผลอินพุต / เอาต์พุต และหน่วยประมวลผลกลาง
– หน่วยป้อนโปรแกรมและอุปกรณ์ร่วมของ PLC
– ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC
– มาตรฐาน IEC 1131 – 3 Standard
– หลักการเขียนโปรแกรม PLC
– การใช้งาน PLC ทั่วไปและการใช้งาน Telemecanique PLC
– การใช้งาน PL7 PRO Software, ฟังก์ชั่นภายใน PLC
– วงจรนับ (Counters) ตัวจับเวลา (Timers) และรีเลย์ (Relays)
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 5,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ
– การจัดการเกี่ยวกับ configuration ของ PLC
– ขนาดของโมดูลต่าง ๆ และการติดตั้ง discrete I /O
– การจัดการเกี่ยวกับ input/output addressing
– โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC
– การติดต่อสื่อสารระหว่างชุด PLC ไปยังคอมพิวเตอร์และระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังชุด PLC
– การเขียนโปรแกรม PLC โดยการใช้ภาษาต่าง ๆ
– การควบคุมแบบ analog control
– การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ analog
– อุปกรณ์และลักษณะโดยทั่วไปของ Man-Machine Interface                
– วิธีการโปรแกรมและการใช้งาน Man-Machine Interface
– การติดต่อสื่อสารระหว่าง PLC และ Man-Machine Interface
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 4,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
1. แนวคิดของการบำรุงรักษา
– การบำรุงรักษาตามเวลา
– การบำรุงรักษาตามสภาพเครื่องจักร
2. การจัดทำข้อมูลงานบำรุงรักษาป้องกัน และการทำแผนงานประจำปี
3. ระบบควบคุมและสั่งงาน และติดตามงานบำรุงรักษา
เชิงป้องกัน
4. การแบ่งชนิดของเครื่องจักร และเกณฑ์การเลือกเครื่องจักร
– หลักการบำรุงรักษาเครื่องจักร
– หลักการบำรุงรักษาแบบป้องกัน
– ขั้นตอนการดำเนินการทำการบำรุงรักษา
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 3,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– Create new project
– Basic programming using Ladder diagram
– Programming Using Function Block
– Programming Using Logic Diagram
– Programming Using Sequential Function Chart
– Program testing in Simulation Mode
– Program testing with Training Station
– Control from computer using HMI Screen(Supervisory Screen)
– Real time control
– LCD Display programming
– Soft key programming & Operating
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– Create new project
– Communication Configuration
– Basic programming using Ladder diagram
– Using Timer
– Using Counter
– Using Mathematic Function
– Programming using Instruction List
– Program testing in Simulation Mode
– Program testing with Training Station
– Monitor & Modify parameter via Animation Table
– Configuration & choice of communication system
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– Basic configuration of Modbus 485 Network
– PLC Hardware Configuration
– PLC Communication Configuration
– AC Drive Parameter setting
– PLC Macro configuration to control AC Drive
– Distribute I/O configuration
– PLC programming to control Distribute I/O
– PLC , AC Drive , Distribute I/O application
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– Introduction to Automation system
– PLC history , PLC system concept
– Automation application
– PLC Network & Communication
– Ladder diagram hand on programming
– Function Block Diagram hand on programming
– Sequential Function Chart hand on programming
– Instruction list hand on programming
– Structure Text hand on programming
– Program testing in Simulation Mode
– Program testing with Training Station
– Monitor & Modify parameter via Animation Table
– Control from computer using HMI Screen(Operator Screen)
– Customize Function Block(Derive Function Block)
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– PLC Programming Mathematic Function
– PLC Programming Compare Function
– Using Analog Input & Output
– Hardware configuration
– Analog function programming
– Advance Operator Screen using
– Create multi screen
– Using Numeric data display & entry
– Using bar graph & Trending
– PLC communication setup
– Setup Ethernet network
– Create new HMI project
– HMI Communication setup
– Create variable tag
– Basic programming HMI Panel
– Using Digital Push button & Pilot lamp
– Using Numeric data display & entry
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– HMI basic configuration
– HMI new project create
– Communication setup
– Create variable tag , Basic using HMI Panel
– Using Digital Push button & Pilot lamp
– Using Numeric data display & entry
– HMI Panel advance programming
– Create multi screen , Using bar graph & Trending
– HMI communication via Ethernet
– Multi PLC control by single HMI
– Multi HMI control single & multi PLC
– Control & monitor system via Internet Explorer
– Control system by using Java Script
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– AC motor theory, Motor starting method
– The way to control motor speed ,
– AC drive theory
– Why we must use Variable Speed Control technology
– Basic parameter require to make first run
– AC drive advance configuration & parameter
– What have to be done to make AC motor run efficiently
– AC drive & PLC communication
– AC drive & PLC modbus communication setting
– Control AC drive by PLC
– AC drive & PLC & HMI communication setting
– AC drive , PLC & HMI panel modbus communication setting
– Control AC drive directly from HMI panel
– Control AC drive by HMI via PLC program
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– Ethernet communication configuration
– PLC Ethernet configuration
– HMI Ethernet configuration
– Ethernet Gateway configuration
– Programming via Ethernet network
– PLC programming , HMI programming
– AC Drive parameter loading
– HMI , PLC , AC Drive control on Ethernet
– Control AC drive directly from HMI panel
– Control AC drive by HMI via PLC program
– PLC control via HMI panel by Internet Explorer
– AC Drive control via HMI panel by Internet Explorer
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– Communication network overview
– Overview network characteristic
– Choose network type to fit your requirement
– Modbus 485 communication network hand on
– PLC , AC Drive , Power meter
– CAN Open communication network hand on PLC, AC Drive
– Ethernet network hand on PLC , Zelio Logic
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 9,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– Introducing SCADA – Configuring SCADA Projects
– Tagging Process Variables
– Defining Common Object Properties
– Defining Commands and Controls
– Logging and Trending Data – Using Objects
– Defining and Drawing Graphics Pages
– Using Genies and Super Genies
– Using the Computer Setup Wizard
– Communicating with I/O Devices
– Using the Communications Express Wizard
– Building Your Project – Using SCADA Simulation PLC
– Using SCADA with PLC on Ethernet network
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– Basic configuration of CAN Network
– PLC Hardware Configuration
– PLC Communication Configuration
– Servomotor Parameter setting
– PLC Macro configuration to control Servomotor
– Control Servomotor by PLC
– Servomotor & PLC & HMI communication setting
– Servomotor Control by HMI panel via PLC
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register