หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

P1045674

นายบุรินทร์   ยอดวงศ์
นักวิจัย
อีเมลล์: burin.y@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิจัย

P1045489

นายพงษ์ศิรฺ   มุ่งพร
อีเมลล์: pongsiri.m@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

LINE_ALBUM_รูปถ่ายผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน_230905_16

นางสาวเยาวเรศ ไม้เกตุ
อีเมลล์: yaowaret.m@tfii.kmutnb.ac.th

ช่างเทคนิค

P1045383

นายอมร   บุญเส็ง
อีเมลล์: amorn.b@tfii.kmutnb.ac.th