ราคา 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– แผงโซล่าเซลล์แบบต่างๆ
– การวัดแรงดันและกระแสโซล่าเซลล์
– การหากำลังไฟฟ้าสูงสุดของโซล่าเซลล์
– การต่อใช้งานโซล่าเซลล์เบื้องต้น
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบโซล่าเซลล์
– การคำนวณและออกแบบระบบโซล่าเซลล์
– ปฏิบัติการต่อระบบโซล่าเซลล์จริง
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา   5,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
– การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
– การออกแบบวงจรขับเกตแบบง่าย
– ปฏิบัติการต่อวงจรจริง
– ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา   5,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์
– ฝึกปฏิบัติการสร้างโปรเจ็คจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
– การรับสัญญาณดิจิตอล
– การแสดงผลสัญญาณดิจิตอล
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา  7,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– การอ่านสัญญาณจากสวิตช์
-การสร้างสัญญาณ PWM
– การอ่านสัญญาณ ADC
– การต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
– การควบคุมการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบลูปเปิด
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา  5,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– แบตเตอรี่เบื้องต้น
– คำนวณขนาดความจุแบตเตอรี่
– การต่อแบตเตอรี่เบื้องต้น
– เทคนิคการชาร์จแบตเตอรี่
– เทคนิคการต่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานร่วมกับพลังงานแทน
– ปฏิบัติการต่อใช้งานแบตเตอรี่
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา  5,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เบื้องต้น
– การคำนวณความจุซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
– เทคนิคการต่อซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เบื้องต้น
– เทคนิคการชาร์จและดิสชาร์จซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
– เทคนิคการต่อซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับพลังงานแทน
– ปฏิบัติการต่อใช้งานซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา  7,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– เซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น
– การหากำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์เชื้อเพลิง
– ปฏิบัติการการต่อใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น
– ปฏิบัติการวัดสัญญาณต่างๆ ของเซลล์เชื้อเพลิง
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป หรือโปรดสอบถาม

 

ลงทะเบียน/Register