ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

P1045564

รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ
อีเมลล์: siriporn.d@tfii.kmutnb.ac.th

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

P1045269

นายนพรัต กาญจนประยุธ
นักวิทยาศาสตร์
อีเมลล์: noparat.k@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิจัย

P1045625

นายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล

ช่างเทคนิค

P1045559

นายอดิศร ระดิ่งหิน
อีเมลล์: adisorn.r@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045645

นายทศพล คงกระพันธ์
อีเมลล์: tossapol.k@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

P1045578

นางสาววรรณภา อิสสอาด
อีเมลล์: wannapha.i@tfii.kmutnb.ac.th