หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

P1045347

นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม
วิศวกร
อีเมลล์: surachet.k@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1055911

นายสมศักดิ์ ปามึก
อีเมลล์: somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกรเครื่องกล

P1055899

นายศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน
อีเมลล์: supachai.t@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045312

นายไตรรัตน์ ด้วงฉ่ำ
อีเมลล์: trirat.d@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045399

นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์
อีเมลล์: taweesak.a@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกรเครื่องกล

P1045334

นายอนุชิต ยังสืบตระกูล
อีเมลล์: anuchit.y@tfii.kmutnb.ac.th