ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-17.00)
Topic
– การใช้ความร้อนปรับปรุงโลหะเชื่อมและแนวเชื่อม(Heat treatment of base materials and welded joints)

– โครงสร้างแนวเชื่อม (Structure of the welded joint)

– เหล็กคาร์บอนและเหล็กแมงกานีส (Plain carbon and carbon-manganese steels)

– การแตกร้าวในเหล็ก (Cracking phenomena in steels)

Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)
Topic
– ทฤษฏีการเชื่อมทิก
– เทคนิคและวิธีการเชื่อมทิก
– การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม
– จุดบกพร่องในงานเชื่อมและการแก้ไข
– ความปลอดภัยในงานเชื่อม
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 5 วัน (Duration 5 day, 09.00-17.00)
Topic
– ทฤษฎีการเชื่อมทิก

– สาธิตการเชื่อมทิกวัสดุชนิดต่าง ๆ

– ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อตัวทีท่าขนานนอน

– ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อตัวทีท่าตั้ง

– ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อชนท่าราบ

– ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อชนท่าตั้ง

Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)
Topic
– ทฤษฏีการเชื่อมมิก/แมก
– เทคนิคและวิธีการเชื่อมมิก/แมก
– การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม
– จุดบกพร่องในงานเชื่อมและการแก้ไข
– ความปลอดภัยในงานเชื่อม
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 5 วัน (Duration 5 day, 09.00-17.00)
Topic
– ทฤษฎีการเชื่อมมิก/แมก (GMAW)
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก  (GMAW)
– Material : Carbon Steel (Fillet Weld / 1F,2F)
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก   (GMAW)
– Material : Carbon Steel (Fillet  Weld / 3F,4F)
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก   (GMAW)
– Material : Carbon Steel ( Butt Weld /1G,2G)
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมมิก/แมก   (GMAW)
– Material : Carbon Steel (Butt  Weld /3G,4G)
– ทดสอบฝีมือช่างเชื่อม
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 5 วัน (Duration 5 day, 09.00-17.00)
Topic
ทฤษฎีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ 
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ 
– Material : Carbon Steel (Fillet Weld / 1F,2F)
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์
– Material : Carbon Steel (Fillet Weld / 3F,4F)
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ 
– Material : Carbon Steel (Butt  Weld /1G,2G)
– ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ 
– Material : Carbon Steel (Butt  Weld /3G,4G)
– ทดสอบฝีมือช่างเชื่อม
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-17.00)
Topic
 1. Strength of welded joints
  – Properties of  welded joints
 1. Fundamentals of the strength of materials
  – Stress-Strain relationship
 1. Types of loading
  – Static load and improvement of fatigue strength
 1. Types of fracture
  – Cause and how to protection
 1. Factors of welding
  – Efficiency of welding
 1. Calculation of welded joints
  – behavior of stress in welded joints
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 39,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 10 วัน (Duration 10 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated

Discontinuity

– Physical Principle and Fundamentals of

Ultrasonic

– Equipment  and Accessories of UT

– Methods and Techniques of UT

– Ultrasonic  Testing  Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification

– Theory Examination

– Practice Examination

วันที่อบรม (Date)

6-17 Feb.
3-14 Jul.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 53,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 12 วัน (Duration 12 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated

Discontinuity

– Physical Principle and Fundamentals of

Ultrasonic

– Equipment  and Accessories of UT

– Methods and Techniques of UT

– Written and concise inspection instruction

– Ultrasonic  Testing  Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification , Procedure

– Theory Examination

– Practice Examination

วันที่อบรม (Date)

15 May – 2 Jun.
24 Oct. – 8 Nov.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 139,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 20 วัน (Duration 20 day, 08.00-17.00
Topic
– General knowledge

– Terminology,Physical principle and

fundamentals of ultrasonic

– Testing technique and their limitation

– Equipment and Accessories

– Calibration of testing system

– Specification application

– Codes,Standards,Specification of procedure

– Recording and Evaluation of results

– Special techniques

– Quality assurance and standardization

– Organization and Administration of NDT

– Qualification and certification of NDT

personnel

วันที่อบรม (Date)
14 Aug. – 8 Sep.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 24,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 4 วัน (Duration 4 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated

Discontinuity

– Principle of Magnetic Particle Testing

– Equipment  and Accessories of MT

– Methods and Techniques of MT

– Liquid Penetrant Testing Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification

– Examination

วันที่อบรม (Date)
23-26 Jan.
16-19 May.
17-20 Oct.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 35,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 7 วัน (Duration 7 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated

Discontinuity

– Principle of Magnetic Particle Testing

– Equipment  and Accessories of MT

– Methods and Techniques of MT

– Written and concise inspection instruction

– Magnetic Particle Testing Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification , Procedure

– Theory Examination

– Practice Examination

วันที่อบรม (Date)
16-24 Mar.
7–15 Aug.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 139,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 20 วัน (Duration 20 day, 08.00-17.00)
Topic
– General knowledge

– Terminology,Physical principle and fundamentals of ultrasonic

– Testing technique and their limitation

– Equipment and Accessories

– Calibration of testing system

– Specification application

– Codes,Standards,Specification of procedure

– Recording and Evaluation of results

– Special techniques

– Quality assurance and standardization

– Organization and Administration of NDT

– Qualification and certification of NDT

personnel

วันที่อบรม (Date)
5-30 Jun.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)
Topic
– เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบการเชื่อม
– การประกอบติดตั้งหัวเชื่อมพลาสมา
– เทคนิคการเชื่อมและการปรับตั้งพารามิเตอร์
– จุดบกพร่องในงานเชื่อมและการแก้ปัญหา
– ความปลอดภัยในงานเชื่อม
– ภาคปฏิบัติ
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)
Topic
ภาคทฤษฎี
– ระบบคุณภาพในงานเชื่อม WPS,PQR,WQT

– มาตรฐานข้อกำหนดและตัวแปรในการเขียน WPS
– กระบวนการเชื่อม Welding Process
– การออกแบบรอยต่อ Joint Preparation
– กระบวนการทางความร้อน Pre-heat&Post-heat
– Welding Technique
– Procedure Qualification Test (PQR)
– Welder Qualification Test (WQT)
ภาคปฏิบัติ
– ปฏิบัติการเขียน WPS ASME Sec.IX Standard

– ปฏิบัติการเขียน PQR ASME Sec.IX Standard
– ปฏิบัติการเขียน WQT ASME Sec.IX Standard
– สรุปผล ความสำคัญของ Welding Procedure
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)
Topic
– กระบวนการผลิต/บริการ
– ส่วนประกอบของกระบวนการผลิต
– ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการในกระบวนการผลิต
– การลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการในกระบวนการผลิต
– แนวความคิดใหม่ในการลดความสูญเปล่า
– วิธีดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในการลดความสูญเปล่า
– กระบวนการเชื่อม(การเชื่อมทิก การเชื่อมมิก/แมก)
– จุดบกพร่องและการแก้ปัญหาในงานเชื่อม
– งานเชื่อมตามวิธีการปฏิบัติ WPS(Welding Procedure
Specification) 
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)
Topic
– ประเภทของเทอร์โมเพลาสติก
– กระบวนการเชื่อมพลาสติก
– การเตรียมรอยต่อ
– จุดบกพร่องในงานเชื่อมพลาสติก
– รายละเอียดเฉพาะการเชื่อม, WPS
– เทคนิคการเชื่อมพลาสติก
– การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมพลาสติก
– ภาคปฏิบัติและสาธิตการเชื่อม
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)
Topic
– หลักการเชื่อมมิก/แมก และการบัดกรีแข็ง
– เทคนิคการเชื่อมและการบัดกรี
– การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม
– จุดบกพร่องในงานเชื่อม
– การตรวจสอบคุณภาพในงานเชื่อม
– การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์
– การสาธิตการเชื่อมและการบัดกรี
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-17.00)
Topic
– หลักการเชื่อมมิก/แมก
– เทคนิคการเชื่อม
– การปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเชื่อม
– การเตรียมรอยต่องานเชื่อม
– จุดบกพร่องในงานเชื่อม
– การตรวจสอบคุณภาพในงานเชื่อม
– Welding Procedure Specification
– ภาคปฏิบัติและสาธิตการเชื่อม
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา (Price)  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Please contact ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-17.00)
Topic
ทฤษฎีการบัดกรี (Brazing Process)
– หลักการบัดกรี,เครื่องมือและอุปกรณ์
– มาตรฐานในงานบัดกรี
– การเลือกใช้ลวดเชื่อม
– ความปลอดภัยในงานบัดกรี
– ระบบคุณภาพในการบัดกรี (BPS,PQR,BQT)
ปฏิบัติงานการบัดกรี (Brazing Practical)
– สาธิตการบัดกรี

– การปรับพารามิเตอร์
– เทคนิคในการบัดกรี
– ฝึกปฏิบัติงานบัดกรี
– ตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ้นงาน
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 43,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 11 วัน (Duration 11 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated

Discontinuity

– Physical Principle and Fundamentals of

Radiation

– Equipment  and Accessories of RT

– Methods and Techniques of RT

– Personal Safety and Radiation Protection

– Radiographic  Testing  Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification

– Theory Examination

–  Practice Examination

วันที่อบรม (Date)
16-27 Jan.
15-25 Aug. 

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 53,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 12 วัน (Duration 12 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated

Discontinuity

– Physical Principle and Fundamentals of

Radiation

– Equipment  and Accessories of RT

– Methods and Techniques of RT

– Personal Safety and Radiation Protection

– Written and concise inspection instruction

– Radiographic  Testing  Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification , Procedure

– Theory Examination

– Practice Examination

วันที่อบรม (Date)
13-28 Mar.
6-21 Nov.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 139,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 20 วัน (Duration 20 day, 08.00-17.00)
Topic
– General knowledge

– Terminology,Physical principle and

fundamentals of ultrasonic

– Testing technique and their limitation

– Equipment and Accessories

– Calibration of testing system

– Specification application

– Codes,Standards,Specification of procedure

– Recording and Evaluation of results

– Special techniques

– Quality assurance and standardization

– Organization and Administration of NDT

– Qualification and certification of NDT

personnel

วันที่อบรม (Date)
11 Sep. – 6 Oct.

 

ลงทะเบียน/Register          ตรวจสอบรายชื่อ

ราคา 24,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 4 วัน (Duration 4 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated

Discontinuity

– Principle of Liquid Penetrant Testing

– Equipment  and Accessories of PT

– Methods and Techniques of PT

– Liquid Penetrant Testing Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification

–  Examination

 

วันที่อบรม (Date)
23-26 Jan.
17-20 Jul.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 35,000.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 7 วัน (Duration 7 day, 08.00-17.00)
Topic
– Basic Principle of NDT

– Manufacturing Process and Associated Discontinuity

– Principle of Liquid Penetrant Testing

– Equipment  and Accessories of PT

– Methods and Techniques of PT

– Written and concise inspection instruction

– Liquid Penetrant Testing Work Shop

– Recording and Evaluation of Result

– Cods, Standards, Specification , Procedure

– Theory Examination

– Practice Examination

 

วันที่อบรม (Date)
6-14 Mar.
11-19 Sep.

 

ลงทะเบียน/Register

International Welding Training Program 2023

Number of Trainees :     10-20 People 

Price : 250,000/1Person

Date : 13 May – 20 September 2024

Trainee Qualification :

     Be awarded of a diploma in bachelor degree in engineering or equivalent education.

International Welding Engineer (IWE)

The International Welding Engineer course is to provide knowledge and understanding in welding technology for engineer level, to have knowledge in standard, safety, quality system, work instruction, procedure and engineering for welding, task and responsibilities according to ISO 14731. The candidates are expected to have prior engineering knowledge. If they pass the examination, They will receive International Welding Engineer Diplomas.

Certificate : will be issued by the International Institute of Welding (IIW)

Language of Instruction: English

Topics :  THEORETICAL EDUCATION : 448 hours

Module 1 : Welding processes and equipment  95 hours
(Part 1=46 hours, Part 3=49 hours)

Module 2 : Materials and their behavior during
welding  115 hours (Part 1=33 hours, Part 3=82 hours)           

Module 3 : Construction and design 62 hours
(Part 1=14 hours, Part 3=48 hours)

Module 4 : Fabrication and applications 116 hours
(Part 3=116 hours)

Part 2 : Practical Education : 60 hours

Gouging, Brazing, Plasma welding, Plasma cutting,

Submerged-arc Welding, Resistance  welding Friction welding, Electron beam welding, Laser welding, Other processes.

Regular Course (IWE)

WD-008-01 International Welding Engineer

Duration :  75 days in 15 weeks

 Date :      22 May  – 15 September 2024

No. During the Month Module Day Hour
Week 1 May 1 5 40
Week 2 May – June 1 5 40
Week 3 June Practical 5 40
Week 4 June Practical 5 40
Week 5 June 1-2 5 40
Week 6 July 2 5 40
Week 7 July 2 5 40
Week 8 July – August 2-3 5 40
Week 9 August 3 5 40
Week 10 August 3 5 40
Week 11 August – September 3-4 5 40
Week 12 September 4 5 40
Week 13 September 4 5 40
Week 14 Review & EXAMINATION by TFII Review 5 40
Week 15 EXAMINATION by WIT Total 560

Number of Trainees :     10-20 People 

Price : 180,000/1Person

Date : July  – August 2023

Trainee Qualification :

 1. Participant should have a Diploma of high technician in any industrial fields

welding technology, industrial mechanical, civil construction, electrical/

electronic technology, ect.

 1. A minimum of 2 years job related experience in welding.

International Welding Specialist (IWS)

The International Welding Specialist course is to provide knowledge and understanding in Welding technology, skills and experience. The course is to enable Specialists to control and manage as a foreman or a head of welders. These activities concern production and quality system. In the big organization, The candidates passing this course will be able to coordinate with welding engineer and welding technologists. This course has no requirement for education before training, If the candidate pass the training course and the examination, They will receive an International Welding Specialist Diploma.

Topics :  THEORETICAL EDUCATION : 280 (249) hours

Module 1 : Welding processes and equipment  65 (53) hours (Part 1= 25 (20) hours,

Part 3= 40 (33) hours)

Module 2 : Materials and their behavior during welding  65 (56) hours

(Part 1=25 (16) hours, Part 3=40 hours)

Module 3 : Construction and design 30 (24) hours (Part 1=8 (4) hours,

Part 3=22 (20) hours)

Module 4 : Fabrication and applications 60 (56) hours (Part 3=60 (56) hours)

Part 2 : PRACTICAL EDUCATION : 60 (60) hours

Gouging, Brazing, Plasma welding Plasma, cutting Submerged arc Welding, Resistance welding, Friction welding, Electron beam welding, Laser welding, Other processes.

 

Regular Course (IWS)

WD-051-00 International Welding Specialist   

Duration :  7 weeks or 35 days

 Date :      July  – August 2024

No. Date Module Day Hour
Week 1 July 1 5 40
Week 2 July 1-2 5 40
Week 3 July Practical 5 40
Week 4 July – August 2-3 5 40
Week 5 August 3 5 40
Week 6 August 3-4 5 40
Week 7 Review & EXAMINATION by TFII Review 5 40
EXAMINATION by WIT
Welding Institute of Thailand
Total 280

Number of Trainees :     10-20 People 

Price : 160,000/1Person

Date : May  – June 2024

Trainee Qualification :

 1. Hold a valid welder qualification certificate ISO 9606 H-L045 ss nb in one of the welding processes listed in 5.1 of ISO 9606-1, or equivalent. or hold a valid welder qualification as a plate welder for the following conditions: PE ss nb or PC and PF ss nb, according to ISO 9606-1 at least in one process, and/or other national equivalent in the IIW member country.
 2. A minimum of 2 years job related experience as a plate or tube welder is required.

International Welding Practitioner (IWP)

The International Welding Practitioner course is for welders in welding workshop, production and fabrication shop. To improved skill and welding knowledge, If the candidates pass the examination, they will receive an International Welding Practitioner Diploma.

Topics :  THEORETICAL EDUCATION : 160 (150) hours

Module 1 : Welding processes and equipment 35 (32) hours

(Part 1=20 (19) hours, Part 3=15 (13) hours)

Module 2 : Materials and their behavior during welding  25 (23) hours

(Part 1=11 (10) hours, Part 3=14 (13) hours)

Module 3 : Construction and design 8 (6) hours

(Part 3=8 (6) hours)
Module 4 : Fabrication and applications 33 (29) hours (Part 3=33 (29) hours)

Part 2 : Practical Education : 60 hours

     – Oxygas Welding and cutting (6 hours),  MMA (8 hours), TIG (8 hours), MIG / MAG – Flux Cored Arc Welding  (18 hours)

– Demonstrations or video presentations on processes (20 hours)

Gouging, Brazing, Plasma welding, Plasma cutting, Submerged arc Welding Resistance welding, Friction welding, Electron beam welding, Laser welding, Other processes.

Regular Course (IWP)
WD-052-00 International Welding Practitioner
Duration : 4 weeks or 20 days
Date : May – June 2023

No. Date Module Day Hour
Week 1 May 1-2 5 40
Week 2 May Practical 5 40
Week 3 May – June 2-3 5 40
Week 4 June 3-4 5 40
Week 5 Review & EXAMINATION by TFII Review 5 40
EXAMINATION by WIT (Welding Institute of Thailand) Total 200

Number of Trainees :     10-20 People 

Price : 180,000/1Person

Date : June  – July 2024

Trainee Qualification :

Be a warded of a Diploma in International Welding Engineer (IWE) and International Welding Technologist (IWT).

International Welding Inspection Personnel : Comprehensive (IWI-C)

A candidate completing the “Comprehensive” level of training under this programme shall possess an intimate knowledge of welding and inspection theory and application. If they pass the examination, They will receive International Welding Inspection Personnel Diplomas.

Certificate: will be issued by the International Institute of Welding (IIW)

Topics :  Theoretical and Practical Education and Training : 80 (62) hours

Theoretical Education : Welding Technology Modules  : 35 (26) hours

Module 1 : Welding processes and equipment  15 (13) hours

Module 2 : Materials and their behaviour during welding  15 (11) hours

Module 3 : Construction and design  5 (2) hours

Module 4 : Fabrication and applications engineering  0 hours

Theoretical Education : Welding Inspection Modules  :  45 (36) hours

Module 1 Quality Assurance/Quality Control in Inspection Testing of Wed and

Report 15 (10) hours

Module 2 Practical Work on Testing 30 (26) hours

Regular Course (IWI-C)
WD-046-00 International Welding Inspection Personnel
Duration : 7 weeks or 35 days
Date : June – July 2023

No. Date Module Day Hour
Week 1 June 1 5 40
Week 2 June 2 5 40
Week 3 June 2-3 5 40
Week 4 July Practical 5 40
Week 5 July 4 5 40
Week 6 July Practical 5 40
Week 7 Review & EXAMINATION by TFII Review 5 40
EXAMINATION by WIT (Welding Institute of Thailand) Total 280

งานบริการทดสอบตรวจสอบและสอบเทียบ

Testing and Calibration Service

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

Item Description Price (Baht)/Plece
1 ทดสอบแรงดึง Tensile Test 500 500
2 ทดสอบการดัดงอ Bend Test 400 400
3 ทดสอบความต้านทานแรงกระแทก

Chapy Impact Test /Testing Temperature;

Room Temperature

Below room temperature

0  to -19 (°C)

-20  to -54 (°C)

-55  to -180 (°C)

 

 

600

600

600

600

600

 

 

500

500

600

700

1,200

4 ทดสอบความแข็ง  Hardness Test ;

HB,HV,HRC

Macro hardness

Micro hardness

 

500

500

500

 

500 (3-5/point)

500 (70/point)

500 (80/point)

5 ทดสอบโครงสร้างจุลภาค Micro Structure ;

Carbon steel, Low alloy steel

High alloy steel ,Nonferrous

(Additional picture 60/each)

 

600

800

 

600

700

6 ทดสอบโครงสร้างมหาภาค  Macro Test ;

Welded carbon steel, Low alloy

Welded high alloy steel

Forging parts

 

500

500

500

 

500

500

500

7 ทดสอบส่วนผสมทางเคมี  Chemical Composition

(Emission spectrometer) Steel and Nonferrous

 

500

 

1,200

ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (Radiographic Testing)

(X-ray : Digital image solution)

*1,000

 

งานบริการด้านให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารรับรองระบบคุณภาพทางด้านงานเชื่อม

 1. การเตรียมเอกสารรายละเอียดเฉพาะทางด้านงานเชื่อม (WPS)                    1500/WPS
 2. การเตรียมเอกสารทางด้านงานเชื่อม ( WPS & PQR )                                   4000/PQR
 3. การทดสอบระดับความสามารถช่างเชื่อม (WQT)                                           3000/Position

หมายเหตุ  *

1. ราคาค่าทดสอบและการเตรียมงานชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดและความเหมาะสมของชิ้นงานหรือปริมาณความสิ้นเปลืองของวัสดุในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงของหน่วยงานที่ดำเนินการ

2. การเตรียมเอกสาร WPS & PQR โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าเตรียมและทดสอบชิ้นงาน