หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

S__9601445

นายสรายุทธ มณีงาม
วิศวกร
อีเมลล์: androzilla1985@gmail.com

วิศวกร

P1045392

นายจามิกร   ไต่วัลย์
อีเมลล์: jamikorn.t@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045449

นางสาววรนุช   อนุสาร
อีเมลล์: woranuch.a@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045432

นายสุวัจน์ สิกบุตร
อีเมลล์ : suwat.s@tfii.kmutnb.ac.th