Ep.1 การลาป่วย

Ep.2 การลาพักผ่อน

Ep.3 แนะนำเมนูเวลาเข้างาน/มาสาย

Ep.4 การยกเลิกวันลา

Ep.5 การแก้ไขรายการลา

Ep.6 การออกไปปฏิบัตงานนอกสถานที่