* วิธีชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

* ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย- ฝรั่งเศส โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2503 โทรสาร 0-2586-9014 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณวิยะดา (wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th)

* Please make your reservation in advance by Fax: 0-2586-9014, For more information, Please contact to Training Division by phone 0-2555-2000 Ext. 2503,
0-2585-4813 Fax. 0-2586-9014 Ms.Wiyada

* ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรม ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณพินิตนันท์ 0-2555-0000 ต่อ 2521 โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ เลขที่บัญชี 003-1-00226-7

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ ดังนั้น จึงขอรับเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนโดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

กรุณา Fax  สำเนาการโอนเงินกลับมาที่ Fax 02-586-9014

* Transfer registration fee to A/C “King Mungkut’s University of Technology North Bangkok” current account, C/C No. 003-1-00226-7,  Kasikornbank, Bang Pho Branch. (Please send a copy transfer to us at Fax 02-586-9014 )

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม                              โทรศัพท์ 0-2585-4813 

นางวิยะดา  ศรีวีระชัย (wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th)  โทร. 0-2555-2503

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โทรศัพท์ (อัตโนมัติ) 0-2555-2000

  1. ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม                                                ต่อ 2504
  2. ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน                                          ต่อ 2534
  3. ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน                                 ต่อ 2508, 2531
  4. ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ                                          ต่อ 2506
  5. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล                                                    ต่อ 2526
  6. ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี                      ต่อ 2510
  7.  ฝ่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม       ต่อ 2535