วิสัยทัศน์ (Visions)

เป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีในระดับสากล

(Excellence Academics Service Institute Research Creativity, beyond International)

อัตลักษณ์ (Uniqueness)

“งานบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

(Academic Service Recognized Internationally)

พันธกิจ (Missions)

1. เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานและวิจัยด้านเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          (To be a high technology training and research center for KMUTNB’s students and teachers)

 

2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิค วิศวกร ครูช่างและนักศึกษาสถาบันอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         (To be a practical training center for technicians and engineers in local industries, for teachers and students in universities and technical colleges in Thailand and South East Asia)

 

3. เป็นศูนย์ส่งเสริมในด้านเครื่องมือและวิศวกรรมที่นำสมัยรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรม สาธิต หรือวิจัย

        (To transfer modern technologies through training, demonstration and research)

 

4. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคให้กับภาคอุตสาหกรรม

         (To provide technical consulting services for industries)