วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส