คลิปวีดิโอนี้นำเสนอชุดทดสอบระบบขับเคลื่่อนยานยนต์ไฟฟ้า โดย นายบุรินทร์ ยอดวงศ์ ฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คลิปวีดิโอนำเสนอ เรื่อง การกัดกรดเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน โดย นางสาวปวีณา ตรีวิริยกิจจา นักวิจัย

เรื่อง การตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านอย่างง่ายด้วยแคลมป์ออนมิเตอร์โดย นายสรายุทธ มณีงาม วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย" โดยคุณสุวัจน์ สิกบุตร หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ความปลอดภัยในงานเชื่อม โดย นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดย นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี โดย คุณสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส วีดิโอนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการอบรมเรื่อง การออกแบบกราฟิกและวีดิโอด้วย Canva โดย คุณ ธีรดา สินธุวงศ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการต่อยอดผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยคุณสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเตรียมชิ้นงานสำหรับการทดสอบ โดยนายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน