“ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการให้บริการอบรมทดสอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานภาค อุตสาหกรรมไทย”
ตามประกาศ ของกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และ 7 (2) แห่งพราะราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดให้สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อ สาธารณะ ต้องมีการสอบเพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ โดยมีสาขาที่ทดสอบดังนี้

  1. สาขา“ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”
  2. สาขา“ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1”
  3. สาขา“ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1”
ลำดับ รายการ ค่าทดสอบ หมายเหตุ
1 “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1” 1000 บาท
2 “ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1” 750 บาท
3 “ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1” 1000 บาท
4 ค่าสอบประเมิน “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1” 1000 บาท
5 ค่าสอบประเมิน  “ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1” 1000 บาท