News & Blog

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI-SUBCON) ร่วมประชุมหารือ และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

News & Blog

🚩22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 704 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดย ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ และฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ร่วมประชุมหารือ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI-SUBCON) นำโดย คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ในประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
🔸จากนั้นกลุ่มสมาชิกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI-SUBCON) เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส อาทิ ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการกัดกร่อน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีงานเชื่อม และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ (TFII-Schneider Electric Center of Excellence) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมกัน
***************************************************************
📌สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่
📧 customers@tfii.kmutnb.ac.th
Tel. 062 509 7983