หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

S__35373131

นางสาวนุชนาถ ฉิมคล้าย
อีเมลล์: nuchanart.c@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิชาการพัสดุ

S__35373131

นางสาวนุชนาถ ฉิมคล้าย
อีเมลล์: nuchanart.c@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิชาการศึกษา

ning

นางวิยะดา ศรีวีระชัย
อีเมลล์: wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th

บุคลากร

S__35373132

นางสาวธนพร สมมัจฉา
อีเมลล์: thanaporn.s@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี

P1045279

นางสาวจุรีพร โพธิวัฒน์
อีเมลล์: jureeporn.p@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

P1045685

นางสาวอัชณี ซาอุรัมย์
อีเมลล์: auchanee.s@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี

LINE_ALBUM_รูปถ่ายผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน_230905_13

นางสาวพินิตนันท์ ไพศาล
อีเมลล์: pinitnan.p@tfii.kmutnb.ac.th

งานสารบรรณ

LINE_ALBUM_รูปถ่ายผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน_230905_3

นายศุภการ เมฆขยาย
อีเมลล์: supakran.m@tfii.kmutnb.ac.th

งานอาคารและสถานที่

LINE_ALBUM_รูปถ่ายผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน_230905_19

นายสยาม แสงมณี
อีเมลล์: siam.s@tfii.kmutnb.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

LINE_ALBUM_รูปถ่ายผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน_230905_15

นางสาวธีรดา สินธุวงศ์
อีเมลล์: teerada.s@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

job

นายปิยะวัฒน์ เพ็ชรชู
อีเมลล์: piyawat.p@tfii.kmutnb.ac.th

พนักงานบริการ

LINE_ALBUM_รูปถ่ายผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน_230905_18

นางสาวประสาทพร ไพฑูรย์เลิศ
อีเมลล์: prasatporn.p@tfii.kmutnb.ac.th