News & Blog

บันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

News & Blog

26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย มจพ. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ Mr. Stephane Nuss, Cluster President, Thailand, Myanmar, and Laos and Schneider Representatives ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

วัตถุประสงค์สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันทางด้านการจัดการศึกษา ฝึกอบรม การศึกษาวิจัย รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัทให้แก่บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มจพ. โดยบริษัท ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านต่าง ๆ ในการออกแบบและผลิตต้นแบบสื่อการเรียนการสอนโครงงานของนักศึกษา มจพ.โดยความร่วมมือครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงนามความร่วมมือร่วมกันทั้งสองฝ่าย

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการนานาชาติ ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม และฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม เป็นต้น