ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– Using Simulation PLC
– Using SCADA with PLC on Ethernet network
– Using SCADA with PLC on Simulation mode
– Multi PLC Communication
– Advance Animation Objects
– Using Advance Genies and Super Genies
– Advance Alarms
– Advance Process Analyst
– Advance Trends, Advance Security
– Cicode programming and Cicode Functions
วันที่อบรม (Date) 18-20 Oct.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– ความรู้เบื้องต้นและการใช้งานฟังก์ชั่น ภาษา Cicode
– การใช้งาน Cicode Editor, การเขียนคำสั่ง Cicode
– การเขียนนิพจน์ และตัวดำเนินการในภาษา Cicode –
– การเขียนฟังก์ชั่นด้วยภาษา Cicode
– การใช้งานตัวแปร
– การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
– การพัฒนาโปรแกรมด้วย Array
– การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Debug) ในภาษา Cicode
วันที่อบรม (Date) 1-3 Aug.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– Introduction to Simulation Modeling and  Simulation Software
– Simulation Of Simple Workstation , Visualization  and Animation of Simulation
– Modeling, Decide Module and Case Study
– Simulation of Service, Two Processes In Series
– Input Analyzer and Statistics
– Simulation of Service System
– Assign and Record Module and Case Study of Two Processes in Series
– Seize Delay Release Module and Case Study of Two Job in the Two-Workstations Flow Line
– Batch and Separate Module and Case Study of  Hard Disk Drive Company
– Resource Sets and Schedules
– Advanced Process I and Advanced Process II
วันที่อบรม (Date) 19-21 Apr. 4-6 Oct.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ, การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
– ความหมายและหลักการทำวิจัยเบื้องต้น
– การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
– การจัดการกับข้อมูล, การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
– การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบสมมุติฐาน
– การทดสอบความแตกต่างของประชากร
– การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)
– การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
– การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลังจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
– การวิเคราะห์และแปลความหมาย ผลการคำนวณที่ได้จากคอมพิวเตอร์
– การใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
– การสร้างแผนภูมิควบคุมแบบฮีสโตแกรม
– การสร้างแผนภูมิควบคุม X bar & R Chart
– การสร้างแผนภูมิควบคุมพาเรโต้
วันที่อบรม (Date) 13-15 Sep.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
–  การบันทึกมาโครให้ทำงานที่ซับซ้อน
–  ศึกษาภาษา Visual Basic จากมาโคร
–  การสร้างและแก้ไขมาโคร โดยใช้ Visual Basic
–  โครงสร้างของภาษา Visual Basic
–  รูปแบบและวิธีการใช้งาน Object ใน Visual Basic
–  รูปแบบและวิธีการใช้งาน Property ใน Visual Basic
–  รูปแบบและวิธีการใช้งาน Method ใน Visual Basic
–  คำสั่งของ Visual Basic ที่ใช้ในการตัดสินใจเงื่อนไขที่ต้องการ
–  คำสั่งของ Visual Basic ที่ใช้ในการทำงานที่ซ้ำ ๆ
–  การสร้างกรอบโต้ตอบ (Dialog Box)
–  การเชื่อมโยง Control ของ Dialog Box เข้ากับมาโคร
วันที่อบรม (Date) 15-17 Mar.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– Advanced Process Modules
– Case Study of Advanced Process Simulation
– Sub Model Design
– Process Analyzer
– Visual Designer
– การแปรผลของรายงานโดยวิธีการทางสถิติ
– Job Shop Manufacturing System
– Simulation Queueing Theory
วันที่อบรม (Date) 16-18 Aug.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– การเลือกเซลล์และคำสั่ง, การทำงานกับเวิร์คบุคส์
– การป้อนข้อมูล, การสร้างสูตรและการเชื่อมโยงสูตร
– การจัดรูปแบบของเวิร์คชีท, การใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
– การสร้างชาร์ท, การจัดรูปแบบของชาร์ท
– การเตรียมการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
– การทำงานป้อนข้อมูล DATA, SORT FILTER
– การสร้าง Pivot Table, การวิเคราะห์ Analyzing DATA
– การทำงานร่วมกัน Collaborating with Others
วันที่อบรม (Date) 8-10 Mar.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 6,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 3 วัน (Duration 3 day, 09.00-16.00)
Topic
– ศึกษาหลักการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
– การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วย Normalization
– ศึกษาสภาวะแวดล้อมของโปรแกรม
– ศึกษาวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม
– เทคนิคการสร้างตาราง แบบต่างๆ
– การกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับตัวแปรในตาราง
– การเชื่อมโยงตารางตามหลักการของฐานข้อมูล
– การสร้างหน้าต่าง Form สำหรับแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอ
– การกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Form
– การสร้าง ActiveX Control บนฟอร์ม
– การสร้าง Query สำหรับกำหนดเงื่อนไขสำหรับเรียกดูข้อมูลตามต้องการ
– การกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Query
– การสร้าง Report สำหรับนำเสนองาน
– การกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Report
– การเชื่อมโยง Report เข้ากับ Table และ Query
– เทคนิคการปรับแต่งและการเตรียมงานออกทางเครื่องพิมพ์
วันที่อบรม (Date) 7-9 June

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 4,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– การจัดการ PLC Project และการจำลอง PLC   (Simulation)
– การจัดการ PLC สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่าย
– การเขียนโปรแกรมภาษา Ladder Diagram
– การเขียนโปรแกรมภาษา Function Block Diagram
– การเขียนโปรแกรมภาษา Structure Text
– การเขียนโปรแกรมภาษา Sequential Function Chart
– การสร้าง HMI Screen เพื่อควบคุมและแสดงผลโปรแกรม PLC
– การจัดการ PLC สำหรับการสื่อสาร OPC Server (OLE for Process Control Server)
– การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อการสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
– ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน PLC เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0
วันที่อบรม (Date) 26-27 April.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 4,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– การออกแบบระบบ SCADA เชิงเครือข่ายเพื่องานอุตสาหกรรม 4.0
– การเขียนโปรแกรม HMI และ เครื่องมือในGraphics Builder
– การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระบบ SCADA (Object Based SCADA) การออกแบบ Encapsulation, Inheritance และ Polymorphic
– การออกแบบและสร้าง Class, Object ในระบบ SCADA
– การพัฒนาระบบการสื่อสารกับ OPC Factory  Server
– การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ด้วย DDE และ OBDC
– การสร้างระบบฐานข้อมูล SCADA (SCADA Database Exchange Control)
วันที่อบรม (Date) 6-7 July.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 4,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– การเลือกใช้ IoT แบบต่างๆ 
– Concept ของ IoT
– Netpie platform
– การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ
– การใช้งาน Esp8266 เชื่อมต่อ WiFi
– การบันทึกข้อมูล Feed บน Netpie
– สร้าง Dashboard IoT ด้วย Freeboard
– การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line
วันที่อบรม (Date) 19-20 July.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 4,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)
Topic
– การสร้างโปรเจกต์และสร้างส่วนกราฟิกสำหรับติดต่อผู้ใช้ (GUI)
– เลือกและกำหนดค่าพารามิเตอร์ของไดร์ฟเวอร์เชื่อม PLC
– การสร้างตัวแปรเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
– การสร้างกราฟแสดงแนวโน้ม Trend
– การสร้างกราฟิก Alarm
– การสร้างระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
– การเก็บค่าข้อมูลที่อ่านจาก PLC ลงหน่วยความจำ
– การสร้างสูตร, การสร้าง Webgate
วันที่อบรม (Date) 24-25 August.

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 4,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 2 วัน (Duration 2 day, 09.00-16.00)

Topic
– ประวัติ ประโยชน์ ชนิดและลักษณะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
– โครงสร้าง และขอบเขตการเคลื่อนที่ของแขนกล(workspace)
– การใช้งานโปรแกรมควบคุมการทำงานแขนกล
– การใช้แอพพลิเคชั่น Teaching & Playback ควบคุมแขนกลในระบบพิกัด Cartesian Coordinate System)
– อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของแขนกล
– การใช้แอพพลิเคชั่น Teaching & Playback ร่วมกับ End Effectors
– การใช้งานโปรแกรมแบบวิชวล Blockly
– เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแขนกล (มีเงื่อนไข, การหยิบและวาง)
– การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแขนกลร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ
– ตัวอย่าง การควบคุมแขนกลผ่านพีแอลซีและคำสั่ง API

วันที่อบรม (Date) 22-23 Feb. 7-8 Sep.

 

ลงทะเบียน/Register