ขั้นตอนการกรอกหัวข้อปฏิบัติงานแทนในระบบลาออนไลน์

ขั้นตอนการกรอก "ลาป่วย"

ขั้นตอนการกรอก "ลาพักผ่อน"

Ep 4. ขั้นตอนการกรอกหัวข้อ "ยกเลิกการลา"

Ep 5. ขั้นตอนการกรอกหัวข้อ "แก้ไขรายการลา"

Ep 6. ขั้นตอนการกรอกหัวข้อ "การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่"