Mr. Matthieu Peyraud ผู้อำนวยการด้านการทูตวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการศึกษาขั้นสูง และคณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการเยือนสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.45 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...

Read More