คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยก...

Read More