Archive for month: กันยายน, 2565

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตแล...

Read More

ผลงานประดิษฐ์ “เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ “

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นผลงานของนายสุวัจน์ สิกบุตร วิศวกรฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...

Read More

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC Control Technician (Programmable Logic Controller : PLC)

ตามประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สา...

Read More

“การพัฒนาสกาดาบนเครือข่ายอีเทอร์เน็ตและไอโอทีแพลตฟอร์ม”

“การพัฒนาสกาดาบนเครือข่ายอีเทอร์เน็ตและไอโอทีแพลตฟอร์ม” Developing SCADA on Ethernet Network and IoT Platform ระบบสกาดา (Supervisory Control And Data ...

Read More

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ IWI-C

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและเปิดฝึกอบรมภาคปฏิบัติในห...

Read More