Archive for month: พฤษภาคม, 2566

บันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภาม...

Read More

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย”

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย” เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ให้...

Read More

จัดฝึกอบรมตามแนวทางโครงการ EEC เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00...

Read More