Prof.Dr.Babak Nahid-Mobarakeh จาก McMaster University, Canada เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ TFII

31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ให้การ...

Read More