News & Blog

ฟรี TFII จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เวลา 8.30-16.00 น.
สมัครและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณทวีวัฒน์ อาจหาญ โทร.089 156 2500 หรือ คุณวิยะดา 02 555 2503