News & Blog

TFII จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2) ให้กับ ผู้ตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี พนักงานควบคุมคุณภาพ และพนักงานด้านการตรวจสอบจาก บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ถูกต้องและเพื่อให้สามารถเขียนรายงานการบันทึกผลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน อบรมระหว่างวันที่13-17, 23-24, 29-31 มกราคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม 5 ชั้น 6 อาคารสถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส