News & Blog

จัดสัมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี Robotic process automation, Image sourcing, IIoT & Cloud computing เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสีและสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมทางการเกษตร ได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี Robotic process automation, Image sourcing, IIoT & Cloud computing ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เวลา 8.30-16.00 น.