News & Blog

จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001: 2015ให้กับบุคลากร

News & Blog

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดอบรมในโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ซึ่งจัดให้กับบุคลากรของสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะและเข้าใจการวางแผนการตรวจประเมิน และการดำเนินการตรวจประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก คุณริศรา ใจมาตร์ จากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Limited มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้