News & Blog

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 1/2563

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 408 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย การป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เข้าใจในการปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ทราบถึงการออกแบบอุปกรณ์ และการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า