News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 2/2563

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 2/2563 ให้กับช่างที่ติดตั้งไฟฟ้าที่ต้องการใบอนุญาตเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม 403 และห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน 408 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส