News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี (RT2)

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ2 (Radiographic Testing Level 2 : RT2) ให้กับบริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน กำหนดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ถูกต้อง และสามารถเขียนรายงานการบันทึกผลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม-30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม NDT 605 ชั้น 6 อาคารสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส