News & Blog

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร UT1 และ PT1

News & Blog

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 (Ultrasonic Testing Level 1) และหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 (Penetrant Testing Level 1) โดย ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้กล่าวให้โอวาทและเป็นผู้มอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม 205 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส