News & Blog

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ2 (Radiographic Testing Level 2 : RT2)

News & Blog

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น.ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ2 (Radiographic Testing Level 2 : RT2) ให้กับบริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด โดย ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้กล่าวให้โอวาทและเป็นผู้มอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม 205 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส