News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 (Penetrant Testing Level 1 : PT 1)

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 (Penetrant Testing Level 1 : PT 1) โดยจัดให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ประกอบด้วยหลักการและวิธีการ อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม 702 ชั้น 7 อาคารสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส