News & Blog

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 และหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 3/2563

News & Blog

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 205 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 (Penetrant Testing Level 1 : PT 1) และหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 3/2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้กล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม