News & Blog

จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง WD-004-00 “การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1” (Ultrasonic Testing Level 1)

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการฝึกอบรม
เรื่อง WD-004-00 “การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1”
(Ultrasonic Testing Level 1) ให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหาจุดบกพร่องในชิ้นงานในระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตและการใช้งาน การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและข้อจำกัดของการตรวจสอบวิธีนี้คือต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และในปัจจุบันนี้บุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ยังมีปริมาณน้อยมาก ประกอบกับผู้ที่จะตรวจสอบวิธีนี้ต้องมีใบรับรองความสามารถและความรู้ จึงจะสามารถทำงานนี้ได้ จากเหตุผลนี้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านตรวจสอบนี้ โดยให้การรับรองแบบองค์กรตาม ISO 9712 และ EN 45013 ทั้งนี้จัดอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1-3, 8-11 กันยายน 2563 ณ ห้องฝึกอบรม 702 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส