News & Blog

การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 เป็นผลงานของนายสุวัจน์ สิกบุตร และนายอมร บุญเส็ง

News & Blog

เครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 เป็นผลงานของนายสุวัจน์ สิกบุตร วิศวกร ฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งทำร่วมกับนายอมร บุญเส็ง ช่างเทคนิค สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นที่ปรึกษา เครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ใช้เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูงในการวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 0.3 ถึง 10 μm ในอากาศ โดยเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 จะอ่านค่าปริมาณฝุ่นจากเซ็นเซอร์ผ่านพอร์ต UART และประมวลผลค่าปริมาณฝุ่นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO UNO เพื่อแสดงผลปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สามารถแสดงผลได้ตั้งแต่ 0-999 µg./m3 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)