News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสร่วมกับ ศูนย์วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากล และศูนย์วิจัย และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP)

News & Blog

ด้วยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากล และศูนย์วิจัย และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาช่างเชื่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) สู่สากล จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 4 ตุลาคม 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มี Certificate ท่าเชื่อม 2G,3G,4G และ 6G อย่างน้อย 1 กระบวนการเชื่อม อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัคร สแกน QR Code จะมีลิ้งให้ลงทะเบียน
อบรม ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากล และศูนย์วิจัย และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง