ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

งานบริการทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบ

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (Metrology Department)  ให้บริการวัดความหยาบผิวด้วยวิธี Contact และ Non contact และบริการสอบเทียบเกจวัดความดัน

Testing and Calibration Service

Item Description Range (mm.) Price (Baht)
1 Roughness Tester 100 x 100 1,000 – 1,500

Price list of calibration

Item Description Range (bar) Price (Baht)
1 Pressure Gauge (Class > 0.6%) up to 70 bar( Pneumatic )

up to 1,000 bar (Hydraulic)

500 + (50 per point)
2 Pressure Gauge (Class ≤ 0.6%) 1,200 + (120 per point)
3 Standard Pressure Gauge

(Class ≤ 0.6%)

1,200 + (120 per point)