งานฝึกอบรม

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีงานเชื่อม เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน คอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม ระบบการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีการกัดกร่อน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น