สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 5/2565 (International Welding Specialist Class 5/2022)

หลักสูตร WD-051-00 เรื่อง “ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 5/2565 (International Welding Specialist  Class 5/2022) ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการบริห...

Read More

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตแล...

Read More

ผลงานประดิษฐ์ “เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ “

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นผลงานของนายสุวัจน์ สิกบุตร วิศวกรฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...

Read More

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC Control Technician (Programmable Logic Controller : PLC)

ตามประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สา...

Read More

“การพัฒนาสกาดาบนเครือข่ายอีเทอร์เน็ตและไอโอทีแพลตฟอร์ม”

“การพัฒนาสกาดาบนเครือข่ายอีเทอร์เน็ตและไอโอทีแพลตฟอร์ม” Developing SCADA on Ethernet Network and IoT Platform ระบบสกาดา (Supervisory Control And Data ...

Read More

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ IWI-C

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและเปิดฝึกอบรมภาคปฏิบัติในห...

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2) ซึ่งจัด...

Read More

ประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist, IWS รุ่นที่ 3 ) อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ประจำปี 2565 ประเภท Non-Degree ในหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกา...

Read More

บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็น“บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564”

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ป...

Read More

พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยา...

Read More