Archive for category: จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ

Read More

ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อมและข้อบกพร่องจากการเชื่อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ด้วยแผงหน้าจอสัมผัสสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายพลังงานระบบเซลล์เชื้อเพลิงประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

P1-1-1

Read More

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายพลังงานระบบเซลล์เซื้อเพลิงประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

Read More