“TFII-Schneider Electric Center of Excellence”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่
“TFII-Schneider Electric Center of Excellence”

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ (TFII-Schneider Electric Center of Excellence) อย่างเป็นทางการโดยศูนย์ความเป็นเลิศดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม นำโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ชไนเดอร์ อิเลคทริค และมูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งมั่นสร้างบุคลากรมืออาชีพรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นต่อความสำเร็จในด้านระบบอัตโนมัติ พลังงานหมุนเวียน และระบบอัจฉริยะ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 H.E. Mr. Jean-Claude Poimbœuf เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นายมงคล ตั้งศิริวิช ประธานคลัสเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว ดร.ยศศิริ อาริยะกุล ผู้แทนมูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและลาว Mr. Arumugaraj Davitdurai Pandian ผู้อำนวยการ ASSIST และ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมเปิดงานพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ “TFII-Schneider Electric Center of Excellence” ที่ห้องประชุม Could 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ “TFII-Schneider Electric Center of Excellence” อย่างเป็นทางการ ที่ชั้น 3 ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตและการบรรยาย ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้แก่ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม ทั้ง IOT Smart Control Panel และ COBOT ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในการทำงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพ  และยังมีเทคโนโลยีสำหรับอาคารและที่พักอาศัย อาทิ ระบบมอนิเตอร์พลังงาน (Power Monitoring Expert) และระบบอาคารอัจฉริยะ

“ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่” (TFII-Schneider Electric Center of Excellence) เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรจำนวนมากในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้

TFII-Schneider Electric Center of Excellence จะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สำหรับใช้ในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบ SCADA และ IOT ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ในระยะแรกของการดำเนินงาน TFII-Schneider Electric Center of Excellence จะจัดฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับวิทยาลัยเทคนิค และวิทยายาลัยการอาชีพ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยให้กลับไปสอนและฝึกอบรมแก่นักศึกษาในวิทยาลัย ตามเป้าหมายของโครงการความส่งเสริมร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดำเนินการไว้

พิธีเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศฯ อย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม นำโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และบริษัท ชไนเดอร์ อิเลคทริค (ประเทศไทย) มุ่งมั่นสร้างบุคลากรมืออาชีพรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นต่อความสำเร็จในด้านระบบอัตโนมัติ พลังงานหมุนเวียน และระบบอัจฉริยะ โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้จะเป็นเวทีเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคนในอนาคต เพื่อรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในภููมิภาค

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเอกชัย กลิ่นบำรุง
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
E-Mail : akachai.k@tfii.kmutnb.ac.th