หลักสูตรฝึกอบรม CoE   
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ
และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ “TFII-Schneider Electric Center of Excellence”

หัวข้อหลักสูตรย่อย โมดูล 1 A

1. หลักสูตร “การควบคุมรีเลย์พื้นฐาน” (ระยะเวลา 2 วัน)
2. หลักสูตร “การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยคอนแทคเตอร์ ระดับ1 ( ระยะเวลา 2 วัน)
3. หลักสูตร “การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยคอนแทคเตอร์ ระดับ2 ( ระยะเวลา 2 วัน)
4. หลักสูตร “การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ Integrated Motor Starter” ( ระยะเวลา 1 วัน)
5. หลักสูตร “การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย Soft Start ( ระยะเวลา 1 วัน)
6. หลักสูตร “การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย VSD (Variable Speed Drive) ( ระยะเวลา 1 วัน)
7. หลักสูตร “การใช้งานพีแอลซีควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมเบื้องต้น” ( ระยะเวลา 2 วัน)
8. หลักสูตร “การใช้งาน Digital Power Meter ผ่านระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 1 วัน)
9. หลักสูตร “การควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมผ่านระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 2 วัน)
10. หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม” (ระยะเวลา 2 วัน)

รายละเอียดหลักสูตร โมดูล 1A

รายละเอียดหลักสูตร โมดูล 2A