วิทยากร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เราพร้อมร่วมสร้างแนวทาง กระบวนการในระดับมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จุดหมายปลายทางและทิศทางที่แท้จริงขององค์กรเป็นหัวใจสำคัญ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

นายเอกชัย กลิ่นบำรุง

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
อีเมลล์: akachai.k@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

นายทรงพล แดงเสริมศิริ

ตำแหน่ง วิศวกร
อีเมลล์: songphon.d@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล

ตำแหน่ง นักวิจัย
อีเมลล์ : natthawat.k@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายอดิศร ระดิ่งหิน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
อีเมลล์: adisorn.r@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายสมศักดิ์ ปามึก

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายไตรรัตน์ ด้วงฉ่ำ

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: trirat.d@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

นายจามิกร ไต่วัลย์

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: jamikorn.t@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

นางสาววรนุช อนุสาร

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: woranuch.a@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

นายทวีวัฒน์ อาจหาญ

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: thaweewat.a@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายพงษ์ศิริ มุ่งพร

ตำแหน่ง  นักวิจัย
อีเมลล์: pongsiri.m@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร. บุรินทร์ ยอดวงศ์

ตำแหน่ง  นักวิจัย
อีเมลล์: burin.y@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายอนุชิต ยังสืบตระกูล

ตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล
อีเมลล์: anuchit.y@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

นายศุภทิน ลีปรีชานนท์

ตำแหน่ง วิศวกร
อีเมลล์: supatin.l@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายนพรัต กาญจนประยุธ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อีเมลล์: noparat.k@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายทศพล คงกระพันธ์

ตำแหน่ง วิศวกร
อีเมลล์: tossapol.k@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: surachet.k@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน

ตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล
อีเมลล์: supachai.t@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: taweesak.a@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

นายสรายุทธ มณีงาม

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: androzilla1985@gmail.com

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

นายอภิบาล ไชยทิพย์

ตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล
อีเมลล์: apibarn.c@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

นายเจริญ ยงเสมอ

ตำแหน่ง  วิศวกร
อีเมลล์: charoen.y@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

นายสุวัจน์ สิกบุตร

ตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า
อีเมลล์ : suwat.s@tfii.kmutnb.ac.th

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายอมร บุญเส็ง

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค
อีเมลล์: amorn.b@tfii.kmutnb.ac.th

THAI-FRENCH INNOVATION INSTITUTE

เพราะเราพร้อมสำหรับการร่วมคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุด และพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างแนวทางและพัฒนาขีดความสามารถไปสู่ความสำเร็จ